Аналіз підходів до визначення та форм підтримки МСП (за досвідом РФ, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія та Молдови)

Російська Федерація

Федеральний закон від 24 липня 2007 року № 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації» встановив нові критерії для сектора малих і середніх підприємств, визначив нові принципи державної політики сприяння розвитку підприємництва, розмежував компетенцію федеральних органів виконавчої влади, регіональних органів виконавчої влади і місцевих органів виконавчої влади, закріпив основні форми державної підтримки.

Відповідно до вказаного Федерального закону від 24 липня 2007 року до суб’єктів малого і середнього підприємництва відносяться внесені в єдиний державний реєстр юридичних осіб споживчі кооперативи і комерційні організації (за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств), а також фізичні особи, внесені в єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи (індивідуальні підприємці), селянські (фермерські) господарства, що відповідають наступним критеріям:

 • мікропідприємства – кількість працівників до 15 чоловік і річний оборот до 60 млн рублів;
 • малі компанії – кількість працівників від 16 до 100 чоловік і річний оборот до 400 млн рублів;
 • середні компанії – кількість працівників від 101 до 250 чоловік і річний оборот до 1 млрд рублів.

Форми підтримки МСП включають фінансову, майнову, інформаційну, консультаційну підтримку таких суб’єктів і організацій, підтримку в області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації їх працівників, підтримку в області інновацій і промислового виробництва, ремісництва, підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, підтримку суб’єкта малий і середній підприємництва, що здійснює сільськогосподарський діяльність.

Спостереження, проведене Федеральною службою державної статистики в 2011 році, надало інформацію про галузеву структуру малого бізнесу. Виходячи з отриманих даних про зайнятих у юридичних осіб і індивідуальних підприємців, структура сектора виглядає таким чином: 34% торгівля; 16% промисловість; 7,3% сільське господарство; 6,8% транспорт і зв’язок.

Малі форми господарювання (особисті підсобні господарства, селянські (фермерські) господарства, сільськогосподарські споживчі кооперативи) разом з великими агропромисловими підприємствами є повноправними учасниками Державної програми розвитку сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2013-2020 роки. Окрім цього, у рамках Державної програми Міністерством сільського господарства Російської Федерації реалізувалися спеціалізовані галузеві цільові програми, спрямовані на підвищення фінансової стійкості малих форм господарювання на селі : «Розвиток селянських (фермерських) господарств і інших малих форм господарювання в АПК на 2009-2011 рр.»., «Розвиток пілотних сімейних молочних тваринницьких ферм на базі селянських на базі селянських (фермерських) господарств на 2012-2011 рр.», «Розвиток сімейних тваринницьких ферм на базі селянських (фермерських) господарств на 2013-2014 рр.». Основним видом державної підтримки малих форм господарювання є надання субсидій на відшкодування частини витрат на сплату відсотків по кредитах і позиках, отриманих в сільськогосподарських споживчих кооперативах, на розвиток сільськогосподарської і несільскогосподарської діяльності. Крім того, сільгоспвиробники можуть отримати субсидії у рамках програм підтримка малого і середнього бізнесу, яку реалізує Міністерство економічного розвитку Російської Федерації і регіональних програмах по зниженню напруженості на ринку праці, які курирує Міністерство охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації.

Республіка Білорусь

МСП в Республіці Білорусь розвивається як перспективний сектор економіки, поступово збільшує свій внесок у забезпечення загального економічного зростання.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 1 липня 2010 «Про підтримку малого і середнього підприємництва» до суб’єктів малого підприємництва відносяться:

 • мікроорганізаціі – зареєстровані в Республіці Білорусь комерційні організації з середньою чисельністю працівників за календарний рік до 15 осіб включно;
 • малі організації – зареєстровані в Республіці Білорусь комерційні організації з середньою чисельністю працівників за календарний рік від 16 до 100 осіб включно;
 • індивідуальні підприємці, зареєстровані в Республіці Білорусь;
 • до суб’єктів середнього підприємництва відносяться зареєстровані в Республіці Білорусь комерційні організації з середньою чисельністю працівників за календарний рік від 101 до 250 осіб включно.

У 2011 році, в Республіці Білорусь було зареєстровано 91 277 МСП (76 996 мікроорганізацій, 11 677 малих організацій і 2 604 середніх організації) і 219 285 індивідуальних підприємців. МСП вносять вагомий внесок в основні економічні показники розвитку економіки. Так, за підсумками 2011 року доля суб’єктів МСП – юридичних осіб в загальному об’ємі валового внутрішнього продукту (ВВП) склала 22,9%.

Середні організації зосереджені в основному в сільському і лісовому господарстві (29,1%). Мікро- і малі організації значно перевершують середні по рівню рентабельності в транспорті і зв’язку, будівництві, сільському господарстві, полюванні і лісовому господарстві.

Згідно із статтею 4 Закони «Про підтримку малого і середнього підприємництва» суб’єктами інфраструктури являються центри підтримки підприємництва і інкубатори малого підприємництва, основною метою діяльності яких є надання суб’єктам МСП сприяння в організації і здійсненні підприємницької діяльності.

До інших організацій, що здійснюють підтримку суб’єктів МСП, відповідно до Закону «Про підтримку малого і середнього підприємництва» і інших актів законодавства відносяться Білоруський фонд фінансової підтримки підприємців, установи фінансової підтримки підприємців, товариства взаємного кредитування суб’єктів МСП.

У статтях 19 і 20 Закону «Про підтримку малого і середнього підприємництва» визначені основні завдання центру (забезпечення економічної і організаційної підтримки суб’єктів МСП за допомогою сприяння в отриманні фінансових і матеріально-технічних ресурсів, інформаційних, методичних і консультаційних послуг, підготовці, перепідготовці і залученні кваліфікованих кадрів, проведення маркетингових досліджень, інше сприяння в здійсненні підприємницької діяльності) і інкубатора малого підприємництва (створення організаційно-економічних умов для розвитку суб’єктів малого підприємництва шляхом надання їм приміщень і майна, інформаційних і консультаційних послуг, сприяння в пошуку партнерів, отриманні фінансових ресурсів, а також здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством і спрямованої на виконання основних завдань інкубатора малого підприємництва).

Республіка Вірменія

Велике значення для розвитку сфери МСП мало прийняття Закону Республіки Вірменія «Про державну підтримку малого і середнього підприємництва», яким були встановлені критерії визначення суб’єктів МСП та основні напрямки їх державної підтримки. До 2011 року критерієм визначення суб’єктів МСП була чисельність працівників і сфера діяльності. Починаючи з 2011 року в результаті впроваджених в Закон змін крім чисельності працівників встановлені також нові додаткові критерії: виручка від реалізації за попередній рік та/або балансова вартість активів за попередній рік. Критерії суб’єктів МСП: чисельність працівників, виручка від реалізації за попередній рік та/або балансова вартість активів
за попередній рік:

 • мікроорганізації: до 10 чоловік, виручка від реалізації за попередній рік та/або балансова вартість активів за попередній рік не перевищує 100 млн драмів
  (245,7 тис. Доларів США);
 • малі організації: до 50 чоловік, виручка від реалізації за попередній рік та/або балансова вартість активів за попередній рік не перевищує 500 млн драмів
  (1 228,5 тис. Доларів США);
 • середні організації: до 250 чоловік, виручка від реалізації за попередній рік та/або балансова вартість активів за попередній рік не перевищує 1 500 млн драмів (3 685,5 тис. Доларів США).

Відповідно до Закону Республіки Вірменія «Про державну підтримку малого і середнього підприємництва» починаючи з 2002 року в Республіці Вірменія розробляються і реалізуються річні програми державної підтримки МСП, спрямовані на реалізацію основних напрямків, закріплених Законом.

В рамках Програми державної підтримки МСП на 2002 рік був створений Фонд «Національний Центр Розвитку МСП у Вірменії», що став основною ланкою системи державної підтримки і покликаний реалізовувати програми державної підтримки МСП. У структуру Національного центру розвитку МСП Вірменії входять регіональні філії у всіх 10 Марзах (регіонах) Республіки Вірменія, а також представництва в ряді міст.
Таким чином, в Республіці Вірменія сформована і розвивається система державної підтримки МСП, розширюються обсяги і географія наданої суб’єктам МСП фінансової та технічної підтримки, удосконалюються механізми та процедури їх надання.
Тим же Законом закріплено положення, згідно з яким Урядом Республіки Вірменія щорічно виділяються кошти з державного бюджету на реалізацію річних програм державної підтримки МСП. Обсяг коштів, що виділяються на ці цілі, з року в рік збільшується. Всього з держбюджету за 2002-2012 роки було виділено близько 3050 млн драмів для програм, реалізованих Національним центром розвитку МСП Вірменії. Також з метою реалізації програм прямого кредитування і фінансування суб’єктів МСП Національним центром розвитку МСП Вірменії за підтримки Уряду Республіки Вірменія в 2009 році була створена універсальна кредитна організація ЗАТ «Інвестиції МСП», якій було виділено 7,5 млрд драмів.

В результаті реалізації річних програм, що здійснюються Національним центром розвитку МСП Вірменії, протягом 2002-2012 років державну підтримку отримали понад 50 тис. суб’єктів МСП, основну частину яких (понад 70%) складають представники регіонів Республіки Вірменія, де рівень розвитку МСП значно нижче, ніж у столиці.
В рамках цих програм реалізовано низку заходів, спрямованих на розширення можливостей для діяльності суб’єктів МСП: створення інфраструктур підтримки МСП, фінансова підтримка з метою розширення кредитних можливостей суб’єктів МСП допомогою надання кредитних гарантій, реалізація програми часткового субсидування відсотків кредитування суб’єктів МСП у віддалених і прикордонних регіонах, фінансування капіталу, розширення можливостей для підприємців-початківців; захист інтелектуальної власності та сприяння впровадженню сучасних технологій; сприяння просуванню суб’єктів МСП на внутрішньому і зовнішньому ринках і розширення їх зовнішньоекономічної діяльності, а також надання інформаційних та консультаційних послуг і здійснення навчальних програм.

Республіка Молдова

У 2006 році був ухвалений новий Закон «Про підтримку сектора малих і середніх підприємств». Закон уперше регламентував в Республіки Молдова поняття середніх підприємств, і, відповідно, було введено поняття сектора МСП. Одночасно був доданий третій критерій віднесення підприємств до сектора МСП : річна балансова вартість активів. Відповідно до Закону (стаття 2) :

 • мікропідприємством є господарюючий суб’єкт, що відповідає наступним критеріям : річна середньосписочна чисельність працівників не більше 9 чоловік, річна сума доходів від продажів не більше 3 млн леїв, загальнорічна балансова вартість активів не більше 3 млн леїв;
 • малим підприємством є господарюючий суб’єкт, що відповідає наступним критеріям : річна середньосписочна чисельність працівників не більше 49 чоловік, річна сума доходів від продажів не більше 25 млн леїв, загальнорічна балансова вартість активів не більше 25 млн леїв, за винятком господарюючих суб’єктів, що відносяться до мікропідприємств;
 • середнім підприємством є господарюючий суб’єкт, що відповідає наступним критеріям : річна середньосписочна чисельність працівників не більше 249 чоловік, річна сума доходів від продажів не більше 50 млн леїв, загальнорічна балансова вартість активів не більше 50 млн леїв, за винятком господарюючих суб’єктів, що відносяться до мікро- і малим підприємствам.

Суб’єктами сектора МСП визнаються також господарюючі суб’єкти – фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, за умови відповідності наведеним вище критеріям.

Разом із законодавством для регламентації і підтримки МСП в Республіці Молдова використовуються державні цільові програми. До теперішнього часу було прийнято і реалізовано п’ять державних цільових програм, орієнтованих на МСП. Перша програма була прийнята ще в 1994 році (Державна програма підтримки підприємництва і малого бізнесу в республіці Молдова на 1994 − 1997 років), реалізація попередньої програми завершена в 2011 році.

Нині розроблена Стратегія підтримка розвитку малих і середніх підприємств на 2012 − 2020 років

У 2010 році, за попередніми даними Міністерства економіки, показник долі МСП у ВВП збільшився до 35,5 Орієнтація Республіки Молдова на майбутній вступ в Європейський союз знаходить відображення в політиці розвитку МСП. Зокрема, в законодавстві Республіки Молдова критерії віднесення підприємств до МСП останніми роками наближаються і в справжній період практично відповідають європейським критеріям; в процесі розробки проектів законів і стратегій/програм, що відносяться до МСП, в країну притягуються європейські експерти; заходи, що розробляються для підтримки МСП, враховують пріоритети ЄС; аналізується, якою мірою ситуація в секторі МСП відповідає основним положенням законодавства про малий бізнес для Європи та ін.

Сімсон О.Е. на замовлення ГС МСПКУ